Sivir

Hướng dẫn lên đồ Sivir AD mùa 6 (SKT Bang)
Sivir
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD mùa 6 của SKT Bang...
Hướng dẫn lên đồ Sivir AD mùa 6 (GBM Optimus)
Sivir
Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Sivir AD vị trí đường dưới BOT, bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và...
Hướng dẫn lên đồ Sivir AD của PraY mùa 6
Sivir
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD của ROX Tigers PraY...
Hướng dẫn lên đồ Sivir AD của CoreJJ mùa 6
Sivir
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir của CoreJJ mùa 6 hiện...
Hướng dẫn lên đồ Sivir mùa 5
Sivir
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo bảng bổ trợ và ngọc bổ trợ của KOO PraY. - Nâng skill:...
Hướng dẫn lên đồ Sivir của SKT Bang CKTG
Sivir
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bang tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Sivir của OG Niels CKTG
Sivir
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Niels tại Chung Kết...