Skarner

Hướng dẫn lên đồ Skarner của Ambition CKTG...
Skarner
Trang bị khởi đầu 1039,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Skarner của SSG Ambition tại...
Hướng dẫn lên đồ Skarner đi rừng mua 6
Skarner
Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Skarner đi rừng mùa 6, được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Skarner đi...
Hướng dẫn lên đồ Skarner đi Rừng mùa 5
Skarner
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...