Soraka

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Soraka 7.22

Trang bị khởi đầu 3301,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP hỗ trợ mùa 7...

Soraka 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP hỗ trợ mùa 7...

Soraka 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP mùa 6 của SKT...

Soraka 7.22

Item bắt đầu 3301,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP mùa 6 của Adrian...

Soraka 7.22

Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP mùa 6 của FW...

Soraka 7.22

Item bắt đầu 3301,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của TIP Adrian. - Nâng skill...

Huong dan len do Soraka phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018