Soraka

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Soraka

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP mùa 6 của SKT...

Soraka

Item bắt đầu 3301,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP mùa 6 của Adrian...

Soraka

Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP mùa 6 của FW...

Soraka

Item bắt đầu 3301,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của TIP Adrian. - Nâng skill...