Soraka

Hướng dẫn lên đồ Soraka SP mùa 6 của SKT Wolf
Soraka
Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP mùa 6 của SKT...
Hướng dẫn lên đồ Soraka SP mùa 6 của Adrian
Soraka
Item bắt đầu 3301,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP mùa 6 của Adrian...
Hướng dẫn lên đồ Soraka SP mùa 6
Soraka
Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP mùa 6 của FW...
Hướng dẫn lên đồ Soraka SP mùa 5
Soraka
Item bắt đầu 3301,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của TIP Adrian. - Nâng skill...