Swain

Hướng dẫn lên đồ Swain TOP mùa 6 của ROX Smeb
Swain
Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Swain TOP AP mùa 6 của...
Hướng dẫn lên đồ Swain TOP AP mùa 6 (SKT Duke)
Swain
Trang bị khởi đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Swain AP TOP mùa 6 của SKT...
Hướng dẫn lên đồ Swain MID AP mùa 6 (Keane)
Swain
Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Swain AP MID mùa 6 của...
Hướng dẫn lên đồ Swain mùa 5
Swain
Item bắt đầu 1056,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...