Syndra

Hướng dẫn lên đồ Syndra MID của Bjergsen mùa...
Syndra
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Synra MID của Bjergsen mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Syndra AP CKTG mùa 6 của...
Syndra
Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Syndra AP của SKT Faker...
Hướng dẫn lên đồ Syndra AP mùa 6
Syndra
Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Syndra MID đường giữa...
Hướng dẫn lên đồ Syndra AP MID mùa 6 (LZ...
Syndra
Trang bị bắt đầu 1056,2009,3340 Syndra AP pháp sư MID vị trí đường giữa mùa 6 phiên bản 6.14, được tham khảo...
Hướng dẫn lên đồ Syndra MID mùa 5
Syndra
Item bắt đầu 1056,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của UOL PowerOfEvil. - Nâng...