TahmKench

Hướng dẫn lên đồ Tahm Kench SP mùa 6 (SKT Wolf)
TahmKench
Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench Support mùa 6 của SKT Wolf sử dụng tại LCK...
Hướng dẫn lên đồ Tahm Kench TOP mùa 6 của...
TahmKench
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench TOP của Smeb mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Tahm Kench TOP của Duke mùa...
TahmKench
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench của SKT Duke mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Tahm Kench SP mùa 6
TahmKench
Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench SP của FW SwordArt...
Hướng dẫn lên đồ Tahm Kench của SKT Wolf CKTG
TahmKench
Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Tahm Kench của GorillA CKTG
TahmKench
Item bắt đầu 3302,2009,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO GorillA tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Tahm Kench của Albis CKTG
TahmKench
Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của AHQ Albis tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Tahm Kench đi SP
TahmKench
Item bắt đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Fixer. - Nâng skill...