TahmKench

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
TahmKench 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench SP hỗ trợ mùa...

TahmKench 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench SP hỗ trợ TANK...

TahmKench 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench SP hỗ trợ mùa 7...

TahmKench 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench Support mùa 6 của SKT Wolf sử dụng tại LCK...

TahmKench 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench TOP của Smeb mùa 6 tại...

TahmKench 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench của SKT Duke mùa 6 tại...

TahmKench 7.22

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench SP của FW SwordArt...

TahmKench 7.22

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf tại Chung Kết...

TahmKench 7.22

Item bắt đầu 3302,2009,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO GorillA tại Chung...

TahmKench 7.22

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của AHQ Albis tại Chung Kết...

TahmKench 7.22

Item bắt đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Fixer. - Nâng skill...

Huong dan len do TahmKench phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018