TahmKench

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
TahmKench

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench Support mùa 6 của SKT Wolf sử dụng tại LCK...

TahmKench

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench TOP của Smeb mùa 6 tại...

TahmKench

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench của SKT Duke mùa 6 tại...

TahmKench

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tahm Kench SP của FW SwordArt...

TahmKench

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf tại Chung Kết...

TahmKench

Item bắt đầu 3302,2009,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO GorillA tại Chung...

TahmKench

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của AHQ Albis tại Chung Kết...

TahmKench

Item bắt đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Fixer. - Nâng skill...