Taliyah

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Taliyah AP pháp sư MID...

Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah MID đường giữa...

Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah AP pháp sư MID...

Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah MID đường giữa...

Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah AP pháp sư MID...

Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah AP pháp sư sức...

Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah MID AP mùa 6 của...

Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah MID AP mùa 6 của...

Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Taliyah trong tay CJ Sky, với sự lựa chọn này đối đầu với Viktor và Azir. Và giành...

Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Taliyah AP pháp sư MID vị trí đường giữa mùa 6, bài viết được tham khảo Bảng...

Huong dan len do Taliyah phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018