Taliyah

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Taliyah

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah AP pháp sư MID...

Taliyah

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah MID đường giữa...

Taliyah

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah AP pháp sư MID...

Taliyah

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah AP pháp sư sức...

Taliyah

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah MID AP mùa 6 của...

Taliyah

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah MID AP mùa 6 của...

Taliyah

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Taliyah trong tay CJ Sky, với sự lựa chọn này đối đầu với Viktor và Azir. Và giành...

Taliyah

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Taliyah AP pháp sư MID vị trí đường giữa mùa 6, bài viết được tham khảo Bảng...

Huong dan len do Taliyah phiên bản 7.17.1 mua 7