Talon

Hướng dẫn lên đồ Talon mùa 5
Talon
Item bắt đầu (nếu đối phương là tay dài) 2041,2003,2004,3340 Item bắt đầu (nếu đối phương là tay...