Talon

Phiên bản hiện tại là 7.6.1
Talon

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Talon mùa 7 của SKT Faker tại...

Talon

Item bắt đầu (nếu đối phương là tay dài) 2041,2003,2004,3340 Item bắt đầu (nếu đối phương là tay...