Talon

Phiên bản hiện tại là 7.14.1
Talon

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Talon mùa 7 của SKT Faker tại...

Talon

Item bắt đầu (nếu đối phương là tay dài) 2041,2003,2004,3340 Item bắt đầu (nếu đối phương là tay...

Huong dan len do Talon phiên bản 7.14.1 mua 7