Talon

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Talon 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Talon MID đường giữa mùa...

Talon 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Talon mùa 7 của SKT Faker tại...

Talon 7.22

Trang bị khởi đầu 2031,3340,1036 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Talon MID đường giữa AD...

Talon 7.22

Item bắt đầu (nếu đối phương là tay dài) 2041,2003,2004,3340 Item bắt đầu (nếu đối phương là tay...

Huong dan len do Talon phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018