Taric

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Taric

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taric SP hỗ trợ mùa 7...

Taric

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taric SP hỗ trợ mùa 7...

Taric

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Taric Support SP hỗ trợ BOT vị trí đường dưới cùng AD mùa 6, được tham khảo...

Taric

Trang bị khởi đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taric SP mùa 6 của KT...

Taric

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Nâng skill theo thứ tự: Max E > Q > W > R theo đúng cập độ ([skill]Dazzle[/skill] >...

Huong dan len do Taric phiên bản 7.17.1 mua 7