Taric

Hướng dẫn lên đồ Taric SP mùa 6 (SKT Wolf)
Taric
Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Taric Support SP hỗ trợ BOT vị trí đường dưới cùng AD mùa 6, được tham khảo...
Hướng dẫn lên đồ Taric SP mùa 6 (KT Hachani)
Taric
Trang bị khởi đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taric SP mùa 6 của KT...
Hướng dẫn lên đồ Taric mùa 5
Taric
Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Nâng skill theo thứ tự: Max E > Q > W > R theo đúng cập độ ([skill]Dazzle[/skill] >...