Teemo

Hướng dẫn lên đồ Teemo AP TOP mùa 6 (KT...
Teemo
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Teemo AP TOP mùa 6 của KT...
Hướng dẫn lên đồ Teemo AD TOP mùa 6
Teemo
Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Teemo AD TOP mùa 6 của...
Hướng dẫn lên đồ Teemo mùa 5
Teemo
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Nâng skill: Max E > Q > W > R theo đúng cấp độ ([skill]ToxicShot[/skill] >...