Teemo

Phiên bản hiện tại là 7.1.1
Teemo

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Teemo AP TOP mùa 6 của KT...

Teemo

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Teemo AD TOP mùa 6 của...

Teemo

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Nâng skill: Max E > Q > W > R theo đúng cấp độ ([skill]ToxicShot[/skill] >...