Tristana

Hướng dẫn lên đồ Tristana AD của Rekkles mùa...
Tristana
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tristana của Rekkles mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Tristana BOT mùa 6
Tristana
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách...
Hướng dẫn lên đồ Tristana mùa 5
Tristana
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của TSM WildTurtle. - Ngọc...