Tristana

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Tristana

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tristana AD xạ thủ mùa 7...

Tristana

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tristana AD xạ thủ mùa 7...

Tristana

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tristana AD xạ thủ mùa 7...

Tristana

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tristana AD xạ thủ BOT...

Tristana

Trang bị khởi đầu 1055,3340,2003 Bài viết được thảm khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tristana AD xạ thủ mùa...

Tristana

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tristana của Rekkles mùa 6. -...

Tristana

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách...

Tristana

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của TSM WildTurtle. - Ngọc...

Huong dan len do Tristana phiên bản 7.17.1 mua 7