Trundle

Hướng dẫn lên đồ Trundle TOP mùa 6 (SKT Duke)
Trundle
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle TOP mùa 6 của SKT Duke tại...
Hướng dẫn lên đồ Trundle SP mùa 6 (ROX GorillA)
Trundle
Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Trundle vị trí hỗ trợ mùa 6 được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ...
Hướng dẫn lên đồ Trundle TOP TANK mùa 6 của...
Trundle
Trang bị khởi đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle TOP TANK mùa 6 của...
Hướng dẫn lên đồ Trundle SP Madlife All-stars...
Trundle
Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle của Madlife tại...
Hướng dẫn Trundle của Madlife mùa 6
Trundle
Tất cả những thông tin trong bài viết này đều được "soi" từ tài khoản cải Madlife server Hàn FOBS8Z2_1cI Mọi ý...
Hướng dẫn lên đồ Trundle TOP mùa 5
Trundle
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...