Tryndamere

Hướng dẫn lên đồ Tryndamere mùa 6
Tryndamere
Item bắt đầu 1029,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tryndamere của người chơi...
Hướng dẫn lên đồ Tryndamere mùa 5
Tryndamere
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của cao thủ rank thách đấu...