TwistedFate

Hướng dẫn lên đồ TF MID mùa 6 của Kuro
TwistedFate
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ TF MID mùa 6 của Kuro tại LCK...
Hướng dẫn lên đồ TF MID mùa 6
TwistedFate
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Twisted Fate (TF) của Untara...
Hướng dẫn lên đồ TF đi Mid mùa 5
TwistedFate
Hướng dẫn lên đồ Twisted Fate (TF) đi Mid mùa 5 Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Nâng skill theo thứ tự: Q > W > E > R theo...
Hướng dẫn lên đồ TF của Bjergsen CKTG
TwistedFate
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của TSM Bjergsen tại Chung...