TwistedFate

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
TwistedFate

Trang bị khởi đầu 1083,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Twisted Fate AD xạ thủ...

TwistedFate

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ TF Twisted Fate AP pháp sư...

TwistedFate

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ TF AP MID sức mạnh phép...

TwistedFate

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ TF MID mùa 6 của Kuro tại LCK...

TwistedFate

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Twisted Fate (TF) của Untara...

TwistedFate

Hướng dẫn lên đồ Twisted Fate (TF) đi Mid mùa 5 Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Nâng skill theo thứ tự: Q > W > E > R theo...

TwistedFate

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của TSM Bjergsen tại Chung...

Huong dan len do TwistedFate phiên bản 7.17.1 mua 7