TwistedFate

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
TwistedFate 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ TF MID đường giữa AP...

TwistedFate 7.22

Trang bị khởi đầu 1083,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Twisted Fate AD xạ thủ...

TwistedFate 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ TF Twisted Fate AP pháp sư...

TwistedFate 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ TF AP MID sức mạnh phép...

TwistedFate 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ TF MID mùa 6 của Kuro tại LCK...

TwistedFate 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Twisted Fate (TF) của Untara...

TwistedFate 7.22

Hướng dẫn lên đồ Twisted Fate (TF) đi Mid mùa 5 Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Nâng skill theo thứ tự: Q > W > E > R theo...

TwistedFate 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của TSM Bjergsen tại Chung...

Huong dan len do TwistedFate phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018