Udyr

Phiên bản hiện tại là 7.1.1
Udyr

Item bắt đầu 1039,2031.3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Udyr Phượng đi rừng mùa 6...

Udyr

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Kikis. - Nâng skill theo...