Udyr

Phiên bản hiện tại là 7.6.1
Udyr

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Udyr đi rừng mùa 7 của...

Udyr

Item bắt đầu 1039,2031.3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Udyr Phượng đi rừng mùa 6...

Udyr

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Kikis. - Nâng skill theo...