Urgot

Hướng dẫn lên đồ Urgot MID mùa 6 (IMT Pobelter)
Urgot
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Urgot MID mùa 6 của IMT Pobelter...
Hướng dẫn lên đồ Urgot mùa 5
Urgot
Item bắt đầu 2041,2004,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của JAG Pilot. - Nâng skill...