Varus

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Varus 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Varus AD xạ thủ mùa 8...

Varus 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Varus AD xạ thủ mùa 7...

Varus 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Varus AD xạ thủ mùa 7...

Varus 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Varus AD xạ thủ mùa 7...

Varus 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Varus của SKT Faker tại CKTG...

Varus 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Varus của 1 số người chơi...

Varus 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Varus MID của KT Fly mùa 6 tại LCK...

Varus 7.22

Item bắt đầu 2041,3340,2009 - Nâng skill theo thứ tự: Q > E > W > R ([skill]VarusQ[/skill] > [skill]VarusE[/skill] >...

Huong dan len do Varus phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018