Varus

Hướng dẫn lên đồ Varus MID của Faker CKTG...
Varus
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Varus của SKT Faker tại CKTG...
Hướng dẫn lên đồ Varus MID mùa 6
Varus
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Varus của 1 số người chơi...
Hướng dẫn lên đồ Varus MID của Fly mùa 6
Varus
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Varus MID của KT Fly mùa 6 tại LCK...
Hướng dẫn Varus đi Mid mùa 5
Varus
Item bắt đầu 2041,3340,2009 - Nâng skill theo thứ tự: Q > E > W > R ([skill]VarusQ[/skill] > [skill]VarusE[/skill] >...