Vayne

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Vayne

Trang bị khởi đầu 1055,3340,2009 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vayne AD xạ thủ mùa 7...

Vayne

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vayne AD xạ thủ mùa 7...

Vayne

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vayne AD mùa 7 của Deft...

Vayne

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách...

Vayne

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vayne AD của Pilot mùa 6. -...

Vayne

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Nâng skill max theo thứ tự: Q > W > E > R ([skill]VayneTumble[/skill] >...

Vayne

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của LGD imp tại Chung Kết...

Huong dan len do Vayne phiên bản 7.17.1 mua 7