Vayne

Hướng dẫn lên đồ Vayne AD của Pilot mùa 6
Vayne
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vayne AD của Pilot mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Vayne AD mùa 6
Vayne
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách...
Hướng dẫn lên đồ Vayne mùa 5
Vayne
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Nâng skill max theo thứ tự: Q > W > E > R ([skill]VayneTumble[/skill] >...
Hướng dẫn lên đồ Vayne của LGD imp CKTG
Vayne
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của LGD imp tại Chung Kết...