Vayne

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Vayne 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng ngọc tái tổ hợp, ngọc bổ trợ mới của Vayne AD...

Vayne 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,3340,2009 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vayne AD xạ thủ mùa 7...

Vayne 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vayne AD xạ thủ mùa 7...

Vayne 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vayne AD mùa 7 của Deft...

Vayne 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách...

Vayne 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vayne AD của Pilot mùa 6. -...

Vayne 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Nâng skill max theo thứ tự: Q > W > E > R ([skill]VayneTumble[/skill] >...

Vayne 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của LGD imp tại Chung Kết...

Huong dan len do Vayne phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018