Velkoz

Hướng dẫn lên đồ Velkoz MID của Faker mùa 6
Velkoz
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Velkoz MID của Faker mùa...
Hướng dẫn lên đồ Velkoz mùa 5
Velkoz
Item bắt đầu 1056,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...