Warwick

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Warwick

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Warwick sử dụng đi rừng mùa 6, được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ...

Warwick

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...