Xerath

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Xerath

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của JAG GBM (Ganked by Mom). -...