Yasuo

Hướng dẫn lên đồ Yasuo MID của Faker mùa 6
Yasuo
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Yasuo MID của SofM mùa 6
Yasuo
Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yasuo MID dame sát thương...
Hướng dẫn lên đồ Yasuo mùa 5
Yasuo
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ANC Micky (Micky God). -...
Hướng dẫn lên đồ Yasuo của FW Maple CTKG
Yasuo
Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FW Maple tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Yasou TOP MID mùa 5
Yasuo
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Ssumday. - Bài viết...