Yorick

Hướng dẫn lên đồ Yorick TOP mùa 6
Yorick
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yorick TOP mùa 6 khi được...
Hướng dẫn lên đồ Yorick mùa 5
Yorick
Item bắt đầu 2004,3340,1027 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của rank Hàn quốc. - Nâng...