Yorick

Phiên bản hiện tại là 6.24.1
Yorick

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yorick TOP mùa 6 khi được...

Yorick

Item bắt đầu 2004,3340,1027 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của rank Hàn quốc. - Nâng...