Zac

Hướng dẫn lên đồ Zac rừng của Blank CKTG...
Zac
Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zac đi rừng mùa 6 của...
Hướng dẫn lên đồ Zac của KOO Hojin CKTG
Zac
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Hojin tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Zac đi rừng mùa 5
Zac
Item bắt đầu 1039,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...