Zed

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Zed

Trang bị khởi đầu 1036,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed mùa 7 của 1 số...

Zed

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed MID đường giữa sát...

Zed

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed đi MID đường giữa...

Zed

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed đi MID đường giữa...

Zed

Item bắt đầu 1036,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Faker mùa 6. -...

Zed

Item bắt đầu 1036,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed MID mùa 6 của TSM Bjergsen...

Zed

Cách cộng kỹ năng cho Zed khá dễ khi các bạn nâng vào chiêu Q( Phi tiêu sắc lẻm ) rồi đến E (Đường Kiếm Bóng...

Zed

Item bắt đầu 1036,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của AHQ Westdoor tại Chung...

Zed

Thánh cmnr

Huong dan len do Zed phiên bản 7.17.1 mua 7