Zed

Phiên bản hiện tại là 7.2.1
Zed

Trang bị khởi đầu 1036,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed mùa 7 của 1 số...

Zed

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed đi MID đường giữa...

Zed

Item bắt đầu 1036,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Faker mùa 6. -...

Zed

Item bắt đầu 1036,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed MID mùa 6 của TSM Bjergsen...

Zed

Cách cộng kỹ năng cho Zed khá dễ khi các bạn nâng vào chiêu Q( Phi tiêu sắc lẻm ) rồi đến E (Đường Kiếm Bóng...

Zed

Item bắt đầu 1036,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của AHQ Westdoor tại Chung...

Zed

Thánh cmnr