Zed

Hướng dẫn lên đồ Zed của Faker mùa 6
Zed
Item bắt đầu 1036,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Faker mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Zed MID mùa 6 (TSM Bjergsen)
Zed
Item bắt đầu 1036,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed MID mùa 6 của TSM Bjergsen...
Zed đi Mid/Top
Zed
Cách cộng kỹ năng cho Zed khá dễ khi các bạn nâng vào chiêu Q( Phi tiêu sắc lẻm ) rồi đến E (Đường Kiếm Bóng...
Hướng dẫn lên đồ Zed của Westdoor CKTG
Zed
Item bắt đầu 1036,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của AHQ Westdoor tại Chung...