Ziggs

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Ziggs

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ziggs AD xạ thủ BOT...

Ziggs

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ziggs AD vị trí xạ thủ...

Ziggs

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ziggs đường giữa mùa 7...

Ziggs

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ziggs MID mùa 6 của 1 số người...

Ziggs

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Ziggs phiên bản 7.17.1 mua 7