Zilean

Hướng dẫn lên đồ Zilean AP mùa 6 (SKT Faker)
Zilean
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zilean AP mùa 6 của SKT Faker...
Hướng dẫn lên đồ Zilean MID của Faker mùa 6
Zilean
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zilean của Faker mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Zilean MID mùa 6 (KT Fly)
Zilean
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zilean MID mùa 6 của KT Fly...
Hướng dẫn lên đồ Zilean MID mùa 5
Zilean
Item bắt đầu 1056,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...