Zilean

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Zilean 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zilean MID đường giữa...

Zilean 7.22

Trang bị khởi đầu 3301,2009 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zilean SP hỗ trợ mùa 7 của...

Zilean 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zilean AP pháp sư MID...

Zilean 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zilean AP mùa 6 của SKT Faker...

Zilean 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zilean của Faker mùa 6. -...

Zilean 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zilean MID mùa 6 của KT Fly...

Zilean 7.22

Item bắt đầu 1056,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Zilean phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018